Microsoft Dynamics CRM là giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), giải pháp kinh doanh này tăng năng suất bán hàng và tiếp thị nhằm mang lại hiệu quả thông qua những nhận thức của xã hội, kinh doanh thông minh, và quản lý chiến dịch trong cloud, on-premises, hoặc hybrid.

CRM có thể giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách tổ chức và tự động hoá quy trình kinh doanh nhằm nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Các giải pháp CRM cung cấp ROI thông qua chương trình marketing tự động hóa, dịch vụ chăm sóc khách hàng, và chương trình bán hàng tự động

 

 

 

Since 1995, CMC Corporation – the former one is the project business department – has set its first founding brand in system integration sector. With the goal of becoming a professional integration unit, in 1999, System Integration Centre was established and changed to CMC System Integration Co., ltd. In 2006 CMC clarified that the Soutth area had potential market in the development direction of the company. Therefore, Saigon CMC SI Ltd, Co was represented as a CMC’s agency in Ho Chi Minh city in August,2011 and oprerated in system integration field only.

During the period of development, Saigon CMC SI has been buidling and confirming its strong reputation and position in system integration field in the South market with the commitment of delivering the profit and pleasure in the quality of products and services to customers. Saigon CMC SI always try to improve its value by creative activities and unstoppable researchs in technology production and business. A variety of SI solutions and services from Saigon CMC SI is highly recommended by customers.

Since 1995, CMC Corporation – the former one is the project business department – has set its first founding brand in system integration sector. With the goal of becoming a professional integration unit, in 1999, System Integration Centre was established and changed to CMC System Integration Co., ltd. In 2006 CMC clarified that the Soutth area had potential market in the development direction of the company. Therefore, Saigon CMC SI Ltd, Co was represented as a CMC’s agency in Ho Chi Minh city in August,2011 and oprerated in system integration field only.

During the period of development, Saigon CMC SI has been buidling and confirming its strong reputation and position in system integration field in the South market with the commitment of delivering the profit and pleasure in the quality of products and services to customers. Saigon CMC SI always try to improve its value by creative activities and unstoppable researchs in technology production and business. A variety of SI solutions and services from Saigon CMC SI is highly recommended by customers.