Khi quý vị cần:

-          Thuê nhân viên IT toàn thời gian,

-          Thuê thiết bị ICT sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc chuyển hình thức đầu tư sang thuê dài hạn giảm chi phí đầu tư ban đầu,

-          Kéo dài thời gian bảo hành thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn,

-          Bảo trì hệ thống CNTT và hạ tầng data center để tăng tuổi thọ thiết bị và được cảnh báo trước nguy cơ hư hỏng phần cứng gây gián đoạn dịch vụ,

-          Tìm hiểu, lập kế hoạch và trang bị bản quyền phần mềm của hãng Microsoft,

-           Xây dựng data center, giải pháp cloud computing,...

Dịch vụ ICT cao cấp gồm:

Tư vấn chiến lược CNTT, Tư vấn lựa chon sản phẩm phần mềm và nhà cung cấp, Tư vấn tổng thể hạ tầng CNTT, Tư vấn thiết kế giải pháp CNTT, Tư vấn cổng quản trị thông tin doanh nghiệp ...

Tư vấn chiến lược  CNTT

Thực  hiện  công  tác  đánh  giá  hiện  trạng  hệ  thốngCNTT,  căn  cứ  vào  chiến  lược  kinh  doanh  của

khách  hàng,  tình  hình  phát  triển  CNTT  của  thếgiới  để  tư  vấn  cho  khách  hàng  một  chiến  lược  đầu

tư  &  phát  triển  hệ  thống  CNTT  trong  phạm  vi  ngắnhạn  đến  dài  hạn  nhằm  đáp  ứng  yêu  cầu  phát  triểndoanh  nghiệp.

Kết  quả  chuyển  giao  cho  khách  hàng  bao  gồmbáo  cáo  hiện  trạng,  phân  tích  chiến  lược  đầu  tư

CNTT,  lộ  trình  đầu  tư  CNTT  và  các  lợi  ích  sẽ  đạtđược  cho  việc  đầu  tư  này

Tư  vấn  lựa  chọn  sản  phẩm  phần  mềm  &  nhà cung  cấp

Căn  cứ  vào  kết  quả  Tư  vấn  chiến  lược  CNTTtrong  phạm  vi  ngắn  hạn  đến  dài  hạn  nhằm  đápứng  yêu  cầu  phát  triển  doanh  nghiệp,  chúng  tôicung  cấp  dịch  vụ  tư  vấn  chọn  lựa  sản  phẩm  phầnmềm  &  nhà  cung  cấp  phù  hợp  thong  qua  việc:

 • Thực  hiện  công  tác  liệt  kê  &  đánh  giá  chi  tiết  yêu cầu  phát  triển  hoạt  động  sản  xuất  kinh doanh.

 • Tư  vấn  lựa  chọn  sản  phẩm  CNTT  phù  hợp  với yêu  cầu  phát  triển  hoạt  động  sản  xuất  kinh doanh.

 • Thẩm  định  năng  lực  triển  khai  và  Tư  vấn  lựa chọn  nhà  cung  cấp  sản  phẩm  phần  mềm.

 • Kết  quả  chuyển  giao  cho  khách  hàng  bao  gồm hồ  sơ  phân  tích  chi  tiết  yêu  cầu  phát  triển  hoạt động  sản  xuất  kinh  doanh,  đánh  giá  mức  độ  phù hợp  của  sản  phẩm  phần  mềm  tương  ứng.  Hồ  sơ đánh  giá  năng  lực  của  nhà  cung  cấp  sản  phẩm phần  mềm.

 Tư  vấn  tổng  thể  hạ  tầng  CNTT

 • Tư  vấn  thiết  kế  hệ  thống  hạ  tầng  CNTT  ở  mức tổng  thể  (high  level  design).

 • Tư  vấn  lựa  chọn  sản  phẩm  hoặc  đưa  ra  các  tiêu chí  kỹ  thuật  (specifications)  của  sản  phẩm  để đáp  ứng  yêu  cầu  của  bản  thiết  kế  tổng  thể.

 • Tư  vấn  viết  hồ  sơ  yêu  cầu  thầu  giải  pháp  bao gồm  tiêu  chí,  bảng  điểm  chấm  thầu.

 Tư  vấn  Cổng  quản  trị  thông  tin  doanh  nghiệp

 • Tư  vấn  dựa  trên  nhu  cầu  chuyên  biệt  của  doanh nghiệp

 • Tư  vấn  lựa  chọn  công  nghệ  phù  hợp  (  IBM,  HP, Oracle,  Microsoft  Sharepoint,…).

 • Tư  vấn  sử  dụng  các  thành  phần  thông  tin  đựng sẵn  trong  cổng  thong  tin  để  quản  trị  doanh nghiệp

Các giá trị của dịch vụ ICT cao cấp mà CMC SI SG mang đến cho doanh nghiệp của bạn:

 • Tối đa hóa ROI
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Đơn giản hóa việc quản lý của IT
 • Đơn giản hóa quản lý cung ứng
 • Truy cập vào các công nghệ mới
 • Truy cập các kỹ năng IT đặc biệt