Với  giải  pháp  này,  các  tổ  chức  tài  chính  —  ngân hàng  có  thể  thực  hiện  phát  hành  và  thanh  toán các  loại  thẻ,  quản  lý  các  thiết  bị  đầu  cuối  (ATM, POS),  đồng  thời  kết  nối  đến  các  tổ  chức  thanh toán  nội  địa  (Banknetvn,  Smartlink,  VNBC....) cũng  như  các  tổ  chức  thanh  toán  thẻ  quốc  tế (Visa,  Master  Card,  Dinner  Club,…).  

Giải  pháp Chuyển  mạch  tài  chính  và  quản  lý  thẻ  rất  quan trọng  đối  với  ngân  hàng  và  các  tổ  chức  tài  chính cung  cấp  dịch  vụ  thanh  toán.

Lợi ích giải pháp:

- Giải pháp tích hợp trọn gói (End to End)

- Kiến trúc hệ thống theo mô hình 3 lớp

- Sử dụng giao diện Web dễ dàng sử dụng

- Khả năng tùy biến và tham số hóa cao

- Tuân theo các chuẩn thiết kế mở và theo các tiêu chuẩn chung của các tổ chức thanh toán quốc tế.