Mạng đô thị MAN (metropolitan area network) là mạng dữ liệu băng rộng được thiết kế cho phạm vi trong thành phố, thị xã. Khoảng cách thường nhỏ hơn 50 km. Xét về quy mô địa lý, MAN lớn hơn mạng LAN nhưng nhỏ hơn mạng WAN, nó đóng vai trò kết nối 2 mạng LAN và WAN với nhau hoặc kết nối giữa các mạng LAN:

  • Kết nối giữa các phần tử của mạng MAN thường sử dụng không dây (Wireless) hoặc sử dụng cáp quang (Optical Fiber).
  • Mạng MAN được xây dựng bởi tiêu chuẩn quốc tế IEEE 802-2001.
Dịch vụ mạng đô thị băng rộng MAN sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ.
  • Cung cấp nhiều loại hình dịch vụ với việc tối đa hóa lưu lượng trên băng thông hiện tại.
  • Đa dạng hoá dịch vụ bằng việc cung cấp cả các dịch vụ hiện tại và các dịch vụ mới trong tương lai.
  • Tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ trên diện rộng để đáp ứng các nhu cầu tương lai.

Since 1995, CMC Corporation – the former one is the project business department – has set its first founding brand in system integration sector. With the goal of becoming a professional integration unit, in 1999, System Integration Centre was established and changed to CMC System Integration Co., ltd. In 2006 CMC clarified that the Soutth area had potential market in the development direction of the company. Therefore, Saigon CMC SI Ltd, Co was represented as a CMC’s agency in Ho Chi Minh city in August,2011 and oprerated in system integration field only.

During the period of development, Saigon CMC SI has been buidling and confirming its strong reputation and position in system integration field in the South market with the commitment of delivering the profit and pleasure in the quality of products and services to customers. Saigon CMC SI always try to improve its value by creative activities and unstoppable researchs in technology production and business. A variety of SI solutions and services from Saigon CMC SI is highly recommended by customers.