Khối GB (General Bussiness)   

-  Tổ chức kinh doanh theo các mảng thị trường chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

-  Kinh doanh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hạ tầng và giải pháp (khối ITS cung cấp) và giải pháp, dịch vụ doanh nghiệp (khối BS) cung cấp

-  Tìm kiếm và phát triển quan hệ đối tác

- Xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty
 
Khối GPDV hạ tầng (ITS)

-  Tư vấn, triển khai, quản lý dự án

-  Bảo hành, bảo trì, sửa chữa các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hạ tầng của công ty.

-  Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng năng lực kỹ thuật cốt lõi cho công ty

- Trực tiếp kinh doanh các dịch vụ IT nói chung hoặc phối hợp với khối GB để kinh doanh các giải pháp dịch vụ hạ tầng khác. 
 
Khối GPDV doanh nghiệp (BS)

- Tư vấn và triển khai các giải pháp và ứng dụng ngành (BI, Risk Management, BPM/ECM, CRM...)

- Tự doanh hoặc phối hợp với khối GB kinh doanh các giải pháp và ứng dụng ngành

- Xây dựng và phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng trong nội bộ công ty và phát triển kinh doanh ra bên ngoài
 
Khối văn phòng (Supports)
- Mua sắm/Cung ứng
- Kế toán Tài chính
- Quản trị chất lương
- Nhân sự
- Hành chính