Cách linh hoạt để làm cho khối lượng công việc và dữ liệu được hữu ích bởi việc kết hợp đúng đắn giữa cơ sở hạ tầng của bạn và điện toán đám mây. 

Mô hình đám mây lai (Hybrid Clouds) là một dịch vụ đám mây tích hợp sử dụng sự kết hợp của đám mây "doanh nghiệp" và đám mây "công cộng", cho phép chia sẻ hạ tầng hoặc đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, kết nối các mạng lưới quản lý hoặc dịch vụ mạng. Đám mây lai giúp mở rộng các dịch vụ đám mây một cách nhanh chóng, mang đến điều tốt nhất cho nhiều mô hình clouds, khả năng mở rộng cao và hiệu quả chi phí. Mô hình đám mây lai thúc đẩy sự kết hợp của cơ sở hạ tầng và điện toán đám mây nhằm giải quyết an toàn dữ liệu, quản trị, tuân thủ và thách thức về ngân sách. 

Lợi ích từ Hybrid Cloud

  • Chia sẻ dữ liệu tự động

Các ứng dụng có thể được truyền đi trước hoặc trong cloud với chỉ một cái bấm nút. Dịch vụ đám mây lai của CMC SI Sài Gòn cung cấp cho bạn các bản cài đặt tự động và thông minh để bạn cài đặt đơn giản, thuận tiện nhất.

  • Các mẫu triển khai quy chuẩn cho các dịch vụ chung

Thông qua các danh mục của các mẫu ứng dung quy chuẩn, bạn có thể được đảm bảo rằng dịch vụ của bạn được cung cấp một cách hiệu quả nhất. Dễ dàng lựa chọn từ danh mục dịch vụ và triển khai chúng trước hoặc trong hosted cloud của chúng tôi.

  • Tự động, mở rộng và phục hồi thảm họa.

Thuận lợi của hệ thống tự động hoàn toàn cho việc chuyển đổi khối lượng công việc của bạn từ cài đặt tại chỗ sang cloud của chúng tôi.  

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp của bạn

  •  Giảm chi phí 

Sử dụng việc đầu tư của bạn như một cách để triển khai dịch vụ điện toán đám mây. Mang các ứng dụng và dịch vụ online vào hosted cloud, kết nối dễ dàng với cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa yêu cầu với phần mềm.  

  •  Thích ứng nhanh nhạy với các nhu cầu phát triển kinh doanh của bạn.  

Sử dụng sự nhanh nhạy của cloud để cung cấp yêu cầu dịch vụ ứng dụng định hướng, vì thế những người dùng của bạn không bao giờ than phiền về trình diện một lần nữa.   

  •  Hiệu quả tài nguyên 

Duy trì hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên môi trường của bạn nếu đó là ứng dụng hoặc phần cứng và tài nguyên con người.  

  • Kiểm soát doanh nghiệp, bảo mật, tầm nhìn và quản trị.  

Những người quản trị có năng lực để thi hành sự chấp nhận của người sử dụng và điều khiển các hoạt động qua cả cơ sở hạ tầng và hosted cloud. An toàn dữ liệu và mã hóa của chúng tôi cũng chắc chắn rằng dữ liệu kinh doanh của bạn hoàn toàn được đảm bảo.