Giải  pháp  Chống  rửa  tiền  (AML)  cho  phép  các  ngân hàng  và  tổ  chức  tài  chính  thực  hiện  các  hoạt  động chống  rửa  tiền  dựa  trên  quy  trình  phòng  và  chống  rửa tiền  theo  tiêu  chuẩn  quốc  tế.  Giải  pháp  này  tuân  thủ các  chính  sách  KYC  và  Transaction  Monitoring.  Nó cũng  cho  phép  tra  soát  thông  tin  giao  dịch  dựa  trên các  danh  sách  đen  như  OFAC,  UN,…

CMC SI Saigon phối hợp cùng 3i Infotech để cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai giải pháp Chống rửa tiền AMLOCK. Giải pháp có thể sử dụng các sản phẩm CNTT như:
• Phần cứng: IBM; HP; Oracle / SUN
• Phần mềm: AMLOCK; IBM Websphere; Microsoft Windows 2008; Microsoft SQL;...

Giải pháp chống rửa tiền thường có các đặc tính như:
• Không phụ thuộc platform & tuân thủ kiến trúc J2EE
• Giao diện web thân thiện
• Tham số hóa cao
• Dễ dàng tích hợp với hệ thống core banking & các ứng dụng khác