LAN là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm việc, trường hoc...). Các máy tính trong mạng LAN có thể chia sẻ tài nguyên với nhau. Một mạng LAN tối thiểu cần có (server), các thiết bị ghép nối (RepeaterHubSwitchBridge), máy tính con (client), card mạng (Network Interface Card – NIC) và dây cáp (cable) để kết nối các máy tính lại với nhau. 

Với hiểu biết và kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng hệ thống mạng nội bộ LAN, các dịch vụ lắp đặt mang, thi công mạng mà CMC SI SG chúng tôi cung cấp tới khách hàng sẽ:

- Đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn công nghệ mạng LAN/WAN hiện đại với chất lượng cao nhất.

- Đảm bảo xây dựng hệ thống mạng LAN qui mô từ nhỏ, trung bình tới qui mô lớn

- Phù hợp với hạ tầng Viễn thông của Việt Nam và quốc tế

- Đảm bảo các yêu cầu thông tin của khách hàng

- Tối ưu về chi phí ban đầu và chi phí hoạt động định kỳ.

With knowledge and long experience in building internal LAN network, network installation services, network construction, CMC SI SG provides to customers:

- Ensure compliance with the industry standard in LAN/WAN modern with the highest quality.

- Ensure the LAN system built from small-scale, medium to large scale

- Consistent with the Telecommunications infrastructure in Vietnam and international

- Ensure the information requirements of customers

- Optimization of the initial cost and recurring operating costs.